CompárteloEcuador, Galapagos Giant Tortoises

The Galápagos tortoise or Galápagos giant tortoise (Chelonoidis nigra), Galapagos Turtle