Compártelo2012 Message from Ayahuasca / Jagé

The message from the space for you my friend. We are witnessing the birth of the new human species with the following features:


* Unlimited creativity in all aspect of life
* Thinking as oneness and interconnection
* No culture boundaries
* No country boundaries
* Dropping identity
* Co-operation instead of competition
* Appreciating contact with nature and learning from it through observation
* Compassion and respect for all of the species
* Developing different forms of communication as for example: telepathy
* Help others based on the unique talents and abilities
* Practicing meditation
* Constant learning and self-development
* There is no good or bad, no puzzle out of the context, everything is learning process
* Understanding life as a constant transformation
* Experimenting connection between mind, body and spirit
* Taking responsibility for all that happens
* Forgiving
* Living in the present moment, leaving past behind, creating future from the space between thoughts GAP
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El mensaje desde el Universo para ti mi perce. Observamos el nacimiento de nueva especie humana con las siguientes características:


* Creatividad ilimitada en todos los aspectos de la vida
* Pensar en la unidad y la interconexión
* Vivir sin limites culturales
* Vivir sin limites nacionales

* Dejar identidad atras
* La cooperación en vez de competencia
* Apreciar el contacto con la naturaleza y aprender de ella a través de la observación
* La compasión y el respeto para todas las especies
* Desarrollar diferentes formas de comunicación como por ejemplo: la telepatía
* Ayudar a los demás usando los talentos y habilidades únicas
* Prácticar meditación
* Constante aprendizaje y el desarrollo personal
* No hay bien o mal, no rompecabezas fuera del contexto, todo es el proceso de aprendizaje
* Entender la vida como una constante transformación
* Experimentar la conexión entre mente, cuerpo y espíritu
* Asumir la responsabilidad de todo lo que sucede
* Perdonar
* Vivir en el momento presente, dejando atrás el pasado, creando el futuro del espacio entre pensamientos GAP
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat jaki otrzymalem z ostatniej ceremonii Jage. Jesteśmy świadkami narodzin nowego gatunku człowieka ktory sie bedzie characteryzowal:


* Nieograniczona kreatywność w każdym aspekcie życia
* Myślenie w kategoriach jedności i wzajemnych połączeń
* Brak granic kulturowych
* Brak granice państwowych
* Wyzbycie sie tożsamości
* Współpraca zamiast konkurencji
* Przybywanie w kontakcie z naturą i uczenia się od niej poprzez obserwację
* Współczucie i szacunek dla wszystkich gatunków
* Rozwój różnych form komunikacji, jak na przykład: telepatia
* Pomoc innym oparta na unikalnych talentach i zdolnościach
* Praktykowanie medytacji
* Stała nauka i samorozwoj
* Brak pojecia dobra i zla, nie ma puzzli nie pasujacych do ukladanki, wszystko jest procesem poznawania
* Zrozumienie życia jako ciągłej transformacji
* Zrozumienie połączenie pomiędzy umysłem, ciałem i duchem
* Wziecie odpowiedzialności za wszystko, co się dzieje
* Przebaczenie
* Życie w terazniejszosci, zostawiając przeszłość za sobą, tworząc przyszłość z przestrzeni pomiędzy myślami GAP

No comments

Post a Comment

Would you like to share something with me?